Aanmelde Stôm Streek

Aanmelde Stôm Streek

Hejjae ouch oeëts ‘ne Pruüs e bruuëdje schwans verkochtj?
Hejjae ouch waal es ‘n pikant appje gesteurdj nao de verkieërdje persoeën?
Of oore gezochtj nao eure fiets terwiêl dejjae te voot waasj?
Zeejae al es met de zitgraasmejjer ’t zwumbad ingerieëje?

Of és uch ouch wat ângers stoms oeëverkaome? Laotj ’t os dan wieëte en weem wétj maakdjae kâns um de Gouwe, Zulvere of Broonze Lambieck mej nao hoês te neme.

Eeder jaor és de Lambieck Knoup op zeuk nao situaties di-j serieus zeen begosj mer op e ludieke meneer eindigdje woeëbeej gein opzet in ’t spel waas.
Stóm streek dus eîgelik.

Hejjae now zoeë ‘n streêk gehuuërdj of hejjea zellef wat mejgemaaktj? Steurtj ‘m op nao:

info@lambieckknoup.nl
Koffertjes

Contact opnemen

E-mail

info@lambieckknoup.nl

Website

www.lambieckknoup.nl