Ieëre-Lambieck 1996

erelambieck1996_1

Gemeindje Bocholt

In 1996 woort de Ieëre-Lambieck vör de twieëdje kieër uutgereiktj vör ’n stóm streêk uut Bêls-Limburg. Dit jaor veel Bocholt inne priêze.

‘t Gemeindjebesteur van Bocholt haaj verzuumdj de gedînksteîn, vanwieëge de fieëstelike ingebroêkname vanne passantehaves in Wieërt en Bocholt te bestélle. Wieërt haaj dieës gedînkplaat, gemaaktj doeër Ton Piepers, waal bestéldj.

Umdet in Bocholt ’t cruciale tegelke ontbrook, woort dit effe gelieëndj van Wieërt. De in Wieërt al aangebrachtdje plaquette woort tiêdelik wéggehaaldj um in ‘t Bêlze Bocholt nog ‘ne kieër vör dezelfdje gelegenheid deenst te doon.