Ieëre-Lambieck 1998

erelambieck1996_1

Geiteclub Iris 2

De Geiteclub haaltj mét eur schaopechtige streêk de Ieëre-Lambieck binne…….

De Geiteclub Iris 2 és ’n club di-j bestieët uut o.a. Limburgse mediapersoeëne. Lei Meissen (destiêds nog L1/TV Limburg) waas eîn van dieës clublede. De clublede kome jaorliks beejeîn in ’n kefee, net achter de spoor-oeëvergânk tösse Brachterbeek en Echt. Dao stieët ouch ’n geît inne wej, Iris. Daorum neume de media-prominênte zich Geiteclub Iris 2, want ‘t és de twieëdje geît.

Ein vanne doelstéllinge és um eder jaor tiêdes ‘t OLS(Aod Limburgs Schöttersfieëst) te zeuke nao gekke vuuërvalle, kapitaal blunders en kolderieke missers. E bitje zoeë as de Lambieck Knoup, mer de Geiteclub 2 gieët op zeuk nao ludieke vuuërvalle binne ‘t OLS.

Tiêdes ‘t OLS van Kaulille in 1997 kos de Geiteclub geîn vuuërval vînge vör de uutreiking van eure priês “Hae hieët de vogel aaf”. De hitst haaj, in combinatie mét ’t Bêls beer, eur gezichtsvêldj vertroebeldj of ze haaje de ouge tów.

Want d’r gebuuërdje van alles in Kaulille, hitst, noeëdwaer, ’n tamboor-maitre daej tiêdes ’t defilé de tamboorstek inne locht slingerdje en komplieët mispakdje, ’ne struûkelendje commandânt van ’n ânger schötteri-j beej de excercitie en gaotj zoeë mer wieter.