Winnaars Gouwe Zulvere en Broonze Lambieck 2007

GOUD

Peter Hermans

Peter Hermans woeëj as Lândhieër vanne Schäöpkes alles hieëlemaol perfect geregeldj hebbe en draafdje dao soms wat in doeër. Vör ‘n fotosessie vanne Lândhieër mét gevolg, meindje Peter wat kluuër op z’n snoêt te motte aanbrînge. Det kân mét ‘broên soonger zon’. Det kân mét make-up. En det kân ouch mét ‘ne gezichtsbroener. Peter koos vör de léste optie.

De gezichtsbroener woort oppe taofel gezatte en aangezatte soonger de gebroêksaanwiêzing te laeze. Wi-j meujlik kân ’t zeen?! Haaj Peter de gebroêksaanwiêzing wáál gelaeze, haaj hae kunne wieëte dejje beej ‘ne ieërste kieër maximaal 3 menute vuuër ‘t apparaat moogtj zitte. Dejje daonaeve e brilke op motj zétte en detter ‘n tawke beej de gezichtsbroener zitj um de aafstând tösse eur gezicht en ’t apparaat te bepaole.

Mer Peter vóng ‘t waal good en zoot zoeë ’n 15 menute, 30 centimaeter vuuër ‘t apparaat, soonger brîl. D’n uutbîngel mocht d’r zeen… tot d’n aovendj begós en Peter klaagdje det ze gezicht toch akelig wêrm aanveuldje. Z’n vraw goof Peter wat aftersun, mer det wêrkdje neet. Nao e paar oor woor Peter ze köpke zoeë roeëd wi-j ‘n krieëft en dieëj z’n hieël gezicht pien. De volgendje daâg ging Peter toch mer nao de hoêsartsepost want z’n ouge zote bekans tow en z’ne kop woor zoeë roeëd wi-j ‘n tomaat. Mét de zalf vanne dokter meindje Peter detter de volgendje daâg, oppe bewusje ‘foto-daâg’, waal foto’s gemaaktj koste waere. Mer dae daâg woor de schaaj, vör zoeëwiêt muuëgelik, nog groeëter: Peters ouge zote hieëlemaol tow, z’n luppe en oeëre zote oonger de blaore en zelfs ‘t roeëd woor nog roeëjer gewoeëre. Dus weer trök nao de dokter.

Diagnose: 2e graad verbördj!

Mart Saes

Mart Saes van boumkwekeri-j Saes és, same mét z’ne kammeraod Mat van de Kerkhof, fervênt paerdeleefhebber. Dieës leefdje hieët d’rtow geleidj det Mart en Mat al hieël wat jaore nao ’t paerde-evenemênt van Leeuwarden gaon. Zoeë ouch in ‘t vuuërjaar van 2006.

De pech woor det Mart z’ne wage nao de garaasj mós vör ‘n buuërt. Mer det woor geîn pûnt, want Mart kos de wage van ziene zoeën Frank lieëne.Zoeën Frank woeëntj in Ni-jwieërt en és vader van twieë leef klein wichter. Allebej dieës wichterkes zitte nog inne luiers en aangezeen de Ni-jwieërter bevolking per aangeboeëje kilo hoêsvoêl mós betale, en inne weitenschap dat vôl luiers zwaor zeen, waere de luiers vanne wichter van zoeën Frank verzameldj in ‘ne groeëte plastic buul. Eîne kieër inne waek waere de luiers dan gedeponieërdj inne bedriêfscontainer van vader Mart.

Wi-j Frank de daâg vuuër de paersmêrrentj, z’ne wage nao zie vader bracht, noom hae innegang hieël wat kilo’s aan gevöldje luiers mej um dieës inne container te goeze, want det ging in ein meute doeër. De volgendje mêrge vertrokke Mart en z’ne kammeraod vuuër daâg en dauw nao Leeuwarden.

De reis verleep good. Det wiltj zégke: waat ‘t aantal aafgelagdje kilomaeters betreftj want qua umgaeving en geur verleep de rit e stök minder. De hieëre haaje deindânger al e paar kieër aangekieëke umdet ‘t hieël vrieëmdj roeëk inne wage en dit tiêdes de rit allein mer êrger woort. De geur woor âmper te haarde, mer uut good fatsoen sproke de hieëre deindânger dao neet op aan. Op e gegaeve ougenblik woort Mart gebeldj doeër Frank, dae zich aafvroog of det de paerdeleefhebbers nog niks haaje geroeëke.

Frank woor namelik vergaete de luiers uut ziene wage te hale en inne container te goeze. Einigszins opgelöchtj te wieëte woeë de locht vanaaf kwoom, rieëje de manne wieter en zoeëje ze d’r waal ‘n oplossing vör vînge. Mer wi-j kojje van zoeë e groeët pakket aaf as dej je op tiêd oppe plaats van bestumming wiltj zeen en de aafvalbek oppe tênkstations te klein of te vôl zeen? Dus mét vôl luiers doeërgerieëje nao Leeuwarden. Aangekaome in Leeuwarden woort ‘t pakket mét luiers oonger de wage nieërgelagdj, want woeë mojje d’rmej nao tow? De hieëre genoeëte vervolges van e prachtig evenemênt mer zoge gein oplossing vör eur pakket luiers.

Mart, ‘ne mins van principes, zal noeëts e pepeerke op straot goeze… Dus zoot d’r niks ângers op as ‘t pakket mét luiers weer inne wage te légke en mej trök te neme richting Wieërt. Umdet tiêdes de trökrit beej tênkstations en / of parkieërplaatse geine voelesbak groeët genog woor, woort besloeëte de luiers mej te neme nao Wieërt um ze uuteindelik inne bedriêfscontainer van Mart te goeze.

ZULVER

BROONS

Marcel Broens

Marcel wêrktj as vrachtwagesjefeur beej transportbedriêf firma Hoefnagels. Sportief as hae és, gieët hae altiêd métte fiets nao ‘t wêrk en as hae thoês keumtj, zétj hae z’ne fiets tieëge ‘ne boum naeve ‘t hoês.

Vreug innen aovendj êrges in mei 2006, stóng Marcel in z’ne hoeëf te snujje. Zien breurs, di-j d’rbeej wore zagte: “Marcel, zetj dae fiets effe êrges ângers nieër ângers véltj d’r dalik ‘ne tak op.” Mer oonger ‘t motto ‘eigewiês és ouch wiês’ lieëtj Marcel z’ne fiets staon umdet hae d’rvan oeëvertuugdj woor detter niks kos gebuuëre. En gae raodj ‘t al: op e gegaeve ougenblik véltj d’r ‘ne té dikke tak op ‘t vuuërwiel vanne fiets, woeëdoeër gein speîk mieër alik en ‘t wiel kroomp woor.

Dus zoot d’r niks ângers op as de fiets te laote make beej de fietsemaker, dae ‘t wiel vör € 75,00 kos make. Naodet de fiets gemaaktj woor, ging Marcel dezelfdje waek weer métte fiets nao zien wêrk. De vrachtwage van Marcel stieët op ‘t terrein en gewuuëndjegetraw wurtj de fiets tieëge de vrachtwage gezatte. Daonao paktj Marcel de sluuëtels vanne vrachtwage, haaltj de route op, drînktj e bekske koffie en zétj, normaliter vuuër vertrék, dán pas z’ne fiets in de daovör bestumdje stalling.

Mer op dae bewuszje daâg, naodet Marcel zien tas koffie op haaj, nog wat haaj beejgekaldj mét collega’s, stapdje hae inne vrachtwage, völdje de papeere in, zwejdje nog nao zien collega’s, startdje en reej wég. Hae mêrkdje innegang dette êrges oeëverhaer rieëj waat flînk kraakdje. En jaowaal huuër, ‘t woor z’ne fiets, of baeter gezagdj: waat d’r nog van oeëver woor. ‘n Twieëdje ripperâsie beej de fietsemaker haaj totaa geîne zîn want doeër ‘t groeëf gewêldj woor d’r niks mieër oeëver van z’ne fiets. Hérstikke plat en total loss.