Winnaars Gouwe Zulvere en Broonze Lambieck 1997

GOUD

Mart Schreurs

Mart és oppe fiets effe boeëdschappe gaon doon. Op wieëg nao hoês zuût hae oppe Beest beej ‘t kloeëster zien hundje Mira zitte. Mart vrugtj zich aaf: ´Waat deut Mira noow heej?´ Mer hae bedînktj zich geîn memênt en paktj zien hundje oonger d’n êrm um vervolges nao hoês te fietse. Thoês aangekaome, wurdj hae verwelkomtj…………… doeër Mira. Haaj oeëze Gouwe Lambieckwinnaar emes ângers zien hundje mejgenoeëme!

Jan Driessens

Jan neemtj dael aanne jaorlikse barbecue-fietstocht van soos Amicitia. Óngerwieëg stuktj hae e sigaerke op en stoptj ‘t zwieëgelke veilig trök in ‘t duuëske. Want, zoeë lutj oeëze brandwieërmân Jan de ânger fietsers wieëte, e zwieëgelke inne naoteur goeze és êrg gevaorlik mét ‘t oug op muuëgelike bosbrande. Ineins raaktj Jan in peniek. Oeëze brandwieërmân haaj in ziene jas last van ´ne stieëvige binnebrând.

ZULVER

BROONS

Cid Coppen

Cid és same mét ziene kaartkammeraod Frans Mertens klaor um te beginne aan eure waekelikse bridgeaovendj. Mer Cid és ziene brîl kwiêt en soonger brîl zuût hae niks en kân hae dus neet mét ‘t bridge beginne. Hae zeuktj âl aaf en uuteindelik zitj d´r niks ângers op as de route dae hae mét zienen hoond hieët geloupe nog ‘s aaf te loupe mét ´n zaklâmp. Jaomer genog, soonger ‘t gewînszje resultaat. ´s Nachs nao aafloup vanne aovendj, bliêktj det Frans plotseling twieë brille hieët. Eîne inne brîllekoker en eîne op zien naas. Laotj noow dae brîl oppe naas van Frans, de brîl van Cid