Winnaars Gouwe Zulvere en Broonze Lambieck 2009

GOUD

Marlon Smolenaers

Marlon Smolenaers és ‘ne gescheî-je mins dae via Hyves in contact kwoom mét e vrawke uut Blierick. Nao völ chatte en krabbele woort Marlon uutgenuuëdj um nao Blierick te kaome. Marlon woor inne zieëvendje hieëmel mer vuuërzoog e probleem. De Opel Corsa van Marlon es namelik neet vörzeen van ‘ne Tom-tom.

Dus mós hae d’n hieële wieëg uutzeuke en vervolges uut z’ne kop lieëre, aangezeen dejje al ri-jjend neet röstig kuntj laeze. Dé daag brook aan. Good geklédj, häörkes inne ploeëj, schoon gewieksj, bleumke gekochtj en dao ging Marlon richting Blierick. De reis verleep nao verwachting. De wieëg naeve de Noeërdervaart, richting snelwieëg, nao zoeëvöl kilomaeter snelwieëg de aafslaag, rechtsaaf. Hij drejtj de straot in ….. bord midde oppe straot. Straot aafgezatte. Waat noow? Geîne Tom-tom, gein kaart, geîne plattegroond inne buurt te bekinne en hae wis allein mer de wieëg dae hae uut ziene kop haaj gelieërdj. Marlon keek de straot in, mer zoog eigelik hieëlemaol niks. De wieëg woor neet opgebroeëke en d’r wore wieter ouch gein wêrkzaamhede te bekinne. Dus bord aanne kânt, mét de Corsa wieter gerieëje, bord weer trök gezatte en zoeë reej Marlon wieter op z’n doel aaf.

Nao e paar hoongerd maeter te hebbe gerieëje… zzzoooeeefff… lînks naeve ‘m doeër en weer zzzoooeeefff… rechs naeve ‘m doeër. Marlon kiektj, kiektj nog ‘s good. Zeen det twieë wielrenners. Hae dach: ‘Waat noow?’ Hae kiektj ‘s inne speêgel en zuût tot zien groeëte schrik detter ‘n hieël wielerpeloton achter ‘m zitj.

Drek ‘ne plies oppe motor naeve ‘m, dae ‘m gebaartj aanne kânt te gaon. Dus drejtj Marlon zien raemke oeëpe en zieët ‘Ich kân neet aanne kânt want as ich gaas gaef ri-j ich di-j twieë fietserenners vuuër mich óngersteboeëve en as ich rem, heb ich ‘t hieële peloton oppe achterklep. Umdat Marlon neet aanne kânt kos, kreeg hae de instruksie um nao e paar maeter rechsaaf te slaon.

Innegang realizieërdje hae zich det hae dan nog stieëds oppe gooje wieëg zoeëj zitte. Dus indj good, âl good. Marlon sloog rechtsaaf, richting stopleechte woeë hae netjes aansloeët inne ri-j vuuër ‘t roeëje stopleecht. ’t Woort greun. ‘t Doordje en doordje en d’r kwoom mer gein bewieëging inne ri-j.

Marlon begintj, al toêtendj lânkzaam mer zieëker te koeëke van gift want hae woor doeër âl ‘t oponthaod aanne late kânt. Vervolges springtj ‘t stopleecht weer op oranje en dan op roeëd. Marlon’s köpke haaj óngertösse dezelfdje kluuër aangenoeëme. ‘Gaon di-j prutsers e bitje miene date um zeîp hêlpe.’ Hae bedînktj zich gein seconde, staptj uut um ieërdergeneumdje prutsers te zégke det ze doeër mótte ri-jje.

Mer waat zoog hae wi-j hae naeve de wages stóng: gein besteurders. Stóng hae achter ’n ri-j geparkieërdje wages.

Carla Timmermans-Deelen

Carla volgtj, as kapster, beejschoeëling in Eindhoven, same mét e collegaatje. De aafspraok és dat ze um buuërte ri-jje en in september woor Carla aanne buuërt. Vör de zieëkerheid noom ze deTom-tom mej, zoeëdet ze zieëker wis det ze veilig thoês zoeëj aankaome. De cursus woor klokslaag 22.00 oor aafgeloupe en de trökreis woort ingezatte.

Nao 45 menute (gae kuntj uch aafvraoge wi-jlang dejje kuntj ri-jje oeëver Eindhoven nao Wieërt boete de spitsore) vreugtj de collega mer ‘s vörzichtig: ‘Carla, wétse zieëker det vae good ri-jje?’ En vôl vertrawwe wis Carla eure collega te oeëvertuûge: ‘Jao huuër, de Tom-tom guftj nog stieëds aan det vae oppe goje wieëg zitte.’

Nao ‘n oor ri-jje (ze haaje allang thoês kunne zeen) beldje ze mer ‘s nao ‘t thoêsfroont um te zégke det ze nog steeds oppe goje wieëg zote, te laote wieëte det ‘t thoêsfroont zich gein zörg hoofdje te make én te laote wieëte det ze op de Ring van Antwêrpe zote ?!?!? Nao e paar kilomaeter oeëver de Ring, vertrawtj Carla eure Tom-tom neet mieër en wurtj besloeëte um toch richting Breda te gaon ri-jje.

Via de grensoeëvergânk Hazeldonk, richting Breda, richting Tilburg, mét ‘ne tom-tom dae óngertösse niks mieër te zégke hieët umdet hae uut stieët. Vervolges richting Eindhoven en richting Mestreecht. Wieërt ligktj tenslotte oppe wieëg nao Mestreecht.

Met ‘ne deepe zucht ri-jje de dames, zoeë ’n 2,5 oor naodet ze uut Eindhoven wore vertrokke, Wieërt in. Carla keumtj paars van gift thoês en beklaagtj zich tieëgenoeëver eure mins oeëver ‘t waardeloos apparaat dae ze toch écht good haaj ingestéldj op ‘t ‘thoês-adres.’

Nao controle doeër eure echtgenoeët bleek det ‘t ‘thoês-adres’ ‘t adres van Carla’s zwaoger woor, woeë ze de zoeëmerverkânsie doeër haaje gebrachtj. Um tiêdes de verkânsie op ‘t verkânsie-adres trök te kaome, woor ‘t ‘thoêsadres’ vör ‘t gemaak verângerdj. Mer good det Carla op e gegaeve memênt eur gezoond verstând hieët laote wêrke, want as ze woor doeërgerieëje woor ze uutgekaome beej eur zwaoger… in Spanje.

ZULVER

BROONS

Bert Smeets

Bert deiltj op zien wêrk ‘n kantoeërruumdje mét ‘n aantal dames. Dus es ‘t van groeët belang d’r good uut te (bliêve) zeen um toch de noeëdige aandacht te kriêge. Vuuërdet Bert nao ze wêrk gieët, wurtj de noeëdige aandacht besteedj aan klei-jer, haor en ‘ne lekkere ruuëk.

Asj e bitje good waer és, gieët Bert oppe fiets nao ze wêrk um in vôrm te bliêve. Neteurlik zeen Bert’s dochters heejvan oppe huuëgdje en dus kreeg Bert vör ziene verjaordaag e prachtig kedo: ‘ne bodylotion, badschoêm mét ruuëk. De daâg kwoom dette de nowwe bodylotion kos gaon gebroêke en Bert vôl verwachting ‘t kantoeër binne stapdje op zeuk nao de ieërste komplemênte.

Tiêdes zien pauze stapdje Bert op z’ne fiets um thoês ‘ne boeëterham te gaon aete. Mer wi-j ‘t begós te raengele gebuuërdje d’r wat vrieëmdjs. Tot z’ne schrik begóste z’n erm en borst te schoême. Bert ging haarder fietse um zoeë druuëg muuëgelik thoês te kaome. Mer wi-j haarder hae fietszje, wi-j haarder ze liêf schoemdje. Hae wis neet waat ‘m oeëverkwoom. Einmaol thoês aangekaome, druuëgdje hae zich good aaf mer van schrik (want hae haaj ‘t Spaans-benawdj gekrege) bleef ‘t schoêm mer kaome.

Hae ging op béd ligke en hieëlemaol niks lekker beldje hae z’ne hoêsarts op en ze wêrk um zich zeek te melde. Kort daonao kwoom de vraw van Bert thoês di-j zich ouch verwoongerdje oeëver de vrieëmdje zikdje van Bert. Dus Bert’s vraw ging ‘s kieke waat d’r precies inne bodylotion zoot. Det woor ‘t memênt det ze d’rachter kwome det Bert neet de bodylotion mer de fles badschoêm van ‘tzelfdje mêrk haaj gehantieërdj. De hoêsarts woort aafgebeldj en Bert? Dae hoofdje zich neet mieër te douche want det woor oppe fiets al gebuuërdj.