Winnaars Gouwe Zulvere en Broonze Lambieck 2014

GOUD

Ron Klaassen

Vuuërige wîntjer ging ‘t gezin van Ron, same met vrîndje nao ‘ne bungalow in Winterbergen. Umdét de eige wage nog geîn wîntjerbéndj haaj, mocht Ron de autoe van z’n schoeënaojers lieëne. Nao ‘n geslaagdj weekend begós de trökwieëg op aodjaorsdaag en mós d’r nog effe geténktj waere in Duitslând.

Ze stopdje beej ‘n klein ténkstation, Ron stapt uut, mer staptj al hieël gaw ouch weer in. “Waat vör benzien mót ich hebbe? Ich kân uut twieë soeërte keze en ich twiêfel”. De vraw van Ron, Marieke, advisieërtj um ‘t binne te gaon vraoge, mer eigewiês as Ron és besloeëtj hae vör de goodkoûpste variânt te gaon. D’r zâl weinig verschil in zitte en tieëgewoeërdig wille ze de minse van alles aansmieëre! Marieke waarschówtj nog ‘ne kieër, mer Ron bliêftj beej zien kuuës en ténktj d’n autoe vôl met de goodkoûpste benzien.

Eînmaol trök inne autoe, slieëtj de twiêfel tów. En zoeë êrg, det Ron de wage neet dörftj te starte en toch mer effe nao binne gieët um naovraog te doon. Dao kriêgtj hae te huuëre det neet zoeëmer alle benzien in edere autoe gedaon kân waere! Ron weit ‘t effe hieëlemaol neet mieër, ‘t zweit braektj ‘m uut en eigelik dörftj hae neet mieër wiêter te ri-jje.

´t Bökske vanne autoe wûrtj d’rbeej gepaktj, mer helaas kunne ze dao geine wiês uut waere. Ze besloeëte de graasj in Nederlând mer ‘s te belle. Dao woor op aodjaorsdaag ’n jong aan ‘t wêrk, dae helaas ouch neet met zieëkerheid ântwoeërd kós gaeve oppe vraog. Wáál gaeftj hae naodrökkelik aan det d’r gein aanspraok gemaaktj kân waere oppe garânsie, as de verkieërdje benzien geténktj és en daodoeër motorprobleme ontstaon. Oei, dét kân Ron neteûrlik neet riskieëre met de nówwe autoe van z’n schoeënaojers.

Ron, Marieke en de wichter zeen óngertösse behuuërlik chagrijnig en besloeëte neet doeër te ri-jje, vuuërdet de benzien uut de autoe gepômptj és en d’r ângere és ingedaon. ‘n Indj wiêter és ‘n graasj di-j nog waal wiltj hêlpe op aodjaorsdaag. Mer de graasjeigenaar kintj dit type autoe nog neet en weît neet drék wi-j hae de benzien mót aafpômpe. Waarschiênlik és d’r ‘n óngerdael noeëdig, waat inne achterbak ligktj.

Dus, alle bagaasj wûrtj uut de autoe gehaaldj um beej ‘t óngerdael te kunne, mer…..helaas ‘t óngerdael woor neet te vînge. De oplossing liêktj nog wiêter weg. Waat noow? Met schaamroeëd op z’n wânge besloeëtj Ron zien schoeënvader mer ‘s te belle um adveês te vraoge. Dae reagieërtj met ‘ne deêpe zucht en mót vervôlges concludieëre det hae ‘t ouch echt neet weît. Uuteindelik és ‘n paar oor later de benzienténk lieëggepômptj op de aojerwétse meneêr: Met ‘n stökse slang hândmatig lieëggezoeëge, deciliter vör deciliter, kénke vör kénke. Ron kân asnog met z’n vraw en wichter trök nao ‘t ténkstation um dao de deûrdere benzien te ténke en eindelik op hoês aan te gaon.

Beej de graasj in Wieërt és neteûrlik naovraog gedaon en waat bliêktj? De goodkoûpe benzien woor prima gewaesj! ‘ne Volgendje kieër effe op internet kiêke woor as bonus nog ‘n adveês waat Ron mejkrieëg.

John Cardinaal

Hermeni-j St. Antonius haaj wat schoeëns bedachtj. Same met Frans Snels, Ed Stroek en Ton Adriaens gaon ze inne maondj december ‘t Körstverhaol naospuuële. En waat és d’r ’n schoeëner lokâsie dan ‘n aoj kerk? Dus de kuuës veêl oppe rippetisieruuëmdje, de aoj kêrk op ‘t Groenewoud.

Mer in di-j kêrk és geîn trap, d’r és geine tap, geîn bars en geîn staontaofels. En det huuërtj d’r neteurlik waal beej op zoeë ’ne aovendj, want de Wieërter minse luste gaer ‘n pötje beer. Dus wûrtj John Cardinaal ingeschakeldj um heejvör allemaol te zörge, want det soeërt zake kunne prima aan John oeëvergelaote waere!

Hâlf november gieët beej Eric Lenders van Hermeni-j St. Antonius de tillefoon. Hae zuuët dat ‘t John és, mer umdet Eric op det momênt in ‘n bespraeking op z’n wêrk zitj, doétj hae John wégk. Drek gieët weer de tillefoon en weer John. “Jao, jao John” dînktj Eric, “ich bel uch zoeë waal trök”. En weer doétj Eric John wégk. John lieëtj zich neet zoeëmer aafwîmpele en béltj vör ‘ne dérdje kieër ‘t nummer van Eric.

“Sorry collega’s, mer ich mót dit tillefoontje effe aanneme, volges mich burtj ‘t êrges!”. Eric paktj de tillefoon op. “Ja, woeë zeejjae êrges ?” huuërtj hae aane ângere kânt. “Ich staon heej aane kêrk op Groenewoud en d’r és hieëlemaol nemes!”

Stóng John met 25 vate beer, 30 staontaofels, tapkrane, lekblade, bars etc.etc.etc. eîne maondj te vreûg aane kêrk!!

ZULVER

BROONS

Gemma Haanen

De vrîndegroep van Gemma dach ‘n schoeën idee te hebbe um aodjaorsaovendj same te veêre. Ze haje ‘n huuëske gerizzervieërdj in ‘t Zuid-Limburgs lândschap. Zoeë kós ederein lekker drînke en woor d’r nemes dae nao hoês hoôfdje te ri-jje. Um d’n hónger te stille haje ze in oeëverlégk besloeëte te gaon gourmette en Gemma, di-j zoeëj ‘t vleîs vör d’n aovendj regele. Zoeë gezagdj zoeë gedaon.

In dieëze tiêd gieët ‘t regele van zake behuuërlik gemaekelik, namelik via ‘t wêrreldj wi-jje web. Dus ging Gemma, met behölp vanne groeëtste zeûkmesjien op zeûk nao ‘t tillefoonnummer van sléchteri-j Janssen op Laor. Gemma pakt d’n tillefoon en beltj de sléchteri-j op. Hieël effe dînktj ze nog: “Vrieëmdj, woeërum begintj dit nummer met 0497? Ich zâl de sléchteri-j drék effe zégke det ze ‘t zjuuste netnumer van Wieërt mótte vermelde oppe website”. Vervôlges beltj Gemma 0495- met ‘t tillefoonnummer. Vrieëmdj, ze kriêgtj geîn gehuuër. Dan toch mer ‘s prebieëre zoeëwi-j ‘t oppe site stieët aangegaeve. Dus beltj Gemma 0497- met ‘t tillefoonnummer. En jao huuër! Aane ângere kânt vanne lien wûrtj d’r opgenoeëme.

Gemma bestéltj vör 15 persoeëne vleîs en kriêgtj ‘t bestélnummer 37, um op aodjaorsdaag ‘t vleîs op te kaome hale. Naodet ze ‘t gesprek beëindigdj hieët, beseftj Gemma det ze de salades és vergaete te bestélle, dus beltj ze de sléchter trök. Wéér passieërtj ‘t netnummer 0497 heûr zichtsvêldj.

Dan ésj zoeëwiêt, aodjaorsaovendj 2012. Op nao Laor um ‘t vleîs én de salades op te gaon hale. Aangekaome beej sléchteri-j Janssen op Laor, gaeftj Gemma nummer 37 doeër. De dame achter de toeënbânk kiêktj Gemma vrieëmdj aan: “Vae wêrke hieëlemaol neet met nummers…”.

Gemma kriêgtj ‘t wêrm en luîptj al ‘n bitje roeëd aan. De dame gieët vör de zieëkerheid inne koeling kiêke of d’r tówvallig nog ‘n bestélling stieët, mer dao és neteurlik niks te vînge! Gemma snapt d’r gein böl van. “Ich heb toch écht heej ‘n bestélling doeërgebéldj”, prebieër ‘t nog oeëvertuûgendj aan ‘t vrawke te vertélle. Um ‘t te bewiêze paktj Gemma heûre GSM en béltj ‘t nummer vanne sléchteri-j. Aane ângere kânt vanne lien wûrtj d’r opgenoeëme: “Goedemorgen met slagerij Janssen”. “Jao hallo”, stameltj Gemma inmiddels dónkerroeëd van schaamdje, “Met Gemma. Ich heb vuuërige waek gourmetvleîs en salades vör 15 persoeëne beej uch bestéldj, mer kujjae mich vertélle woeë dejjae êrges zitj?”. “In Bergeijk”! és dao-op ‘t ântwoeërd!!

Uuteindelik zeen de twieë sléchters gaon zeûke nao ‘n oplossing, zoeëdét de vrîndegroep geîne hónger hoôfdje te li-jje. D’r woôrt besloeëte de sléchter van Bergeijk tieëge te ri-jje en deîndânger te treffe beej de Achelse Kloês in Hamuntj-Achel. Op dieës plaats és ‘t vleîs, de salades en ‘t gêldj uutgewisseldj met neteurlik nog wat extra foeëi vör de benzien vanne sléchter uut Bergeijk! En Gemma en heûr vrînde? Di-j hebbe heerlik gegourmetj en haard gelache um de lange wieëg dae Gemma hieët aaf moge legke um ‘t aete uuteindelik op taofel te kriêge.