Lambieck Knoup

Lambieck avond 2018


Hejjae ouch oeëts ‘ne Pruüs e bruuëdje schwans verkochtj?
Hejjae ouch waal es ‘n pikant appje gesteurdj nao de verkieërdje persoeën?
Of oore gezochtj nao eure fiets terwiêl dejjae te voot waasj?
Zeejae al es met de zitgraasmejjer ’t zwumbad ingerieëje?

Of és uch ouch wat ângers stoms oeëverkaome? Laotj ’t os dan wieëte en weem wétj maakdjae kâns um de Gouwe, Zulvere of Broonze Lambieck mej nao hoês te neme.

Eeder jaor és de Lambieck Knoup op zeuk nao situaties di-j serieus zeen begosj mer op e ludieke meneer eindigdje woeëbeej gein opzet in ’t spel waas.
Stóm streek dus eîgelik.

Hejjae now zoeë ‘n streêk gehuuërdj of hejjea zellef wat mejgemaaktj? Steurtj ‘m op nao:

info@lambieckknoup.nl


Hejjae (nog) gein stom streek gehuurdj of mejgemaaktj mer hejjae waal zin in unne ludieke aovundj? Kotj dan 24 november um 20.11 oor nao de Lambieckaovundj inne Soos.