Archief
Ieëre-Lambieck

De Léste Aom & Beppie Kraft
(vertieëgewoordigdj doeër Jean Kraft)

Dit jaor haaje vae de ieër um de Ieëre Lambieck uut te reike aan echte vastelaovendj-veerders. ´t Vastelaovendj-gen stroumtj eur allebej doeër de aore en ’t feit det zoeëwaal de Léste Aom as Beppie Kraft ’t in 1996 prestieërdje vreejwaal geliêk ‘t zelfdje vastelaovendjnummer uut te brînge, voonge vae de Ieëre Lambieck waal waerd. ‘t Kûnstwêrk woort zoeëwaal uutgereiktj aan ’t gezelschap uut Linne as aan Jean Kraft, dae de honneurs vör zien dochter waarnoom.